PROSYSTEM®  单、双梁起重机

符合人体工程学的标准结构

PROSYSTEM® 单、双梁起重机是一个用户友好的个人工作站起重机。 

它的覆盖范围非常广泛。负载推车自动集中到右侧提升位置使负载的摆动达到了最小化。

PROSYSTEM® 单、双梁起重机是最符合人体工程学的解决方案。因为其具有三维结构和自身超轻的重量。

PROSYSTEM® 单、双梁起重机可通过标准悬架悬挂于屋顶或通过独立的支撑框架被安装于地板上。

双梁起重机

单梁起重机

            

联系我们 !

 ERIKKILA                 上海办事处   

+86 (0) 21 6090 1093
sales@erikkila.com

中国上海市                中山西路1919号     北科大厦 1110室