PROSYSTEM® 电气

动力!

PROSYSTEM® 轻型起重机系统交付时配备高品质扁平电缆电气设备,包括内置标准结构的扁平电缆推车。

可选择扁平电缆电气设备。起重机系统可在交付时配备封闭或开放的导体棒。封闭式导体棒安装在结构一边,开放式导体棒安装在结构一边或内部。

                                                 


手动操作起重机的情况是不可能的,该系统可以配备电动推车。电气移动可以通过悬架控制、远程控制或两者相结合来实现。