PROSYSTEM® 葫芦轨道

经济

PROSYSTEM® 葫芦轨道是针对用一种方式移动和提升高达1500公斤的负载的一种多功能解决方

案。PROSYSTEM® 葫芦轨道的设计使其易于用标准的接头和悬架组装。它可以很容易地被重新装配,以适应不断变化的条件。

                        

曲线轨道 

PROSYSTEM® 葫芦轨道,承重能力为1250公斤,可安装弯曲轨道。曲线为15°, 30° 45°,可通过连接接头互相自由组合。用标准悬架悬挂在屋顶。

一条曲线轨道的PROSYSTEM® 葫芦轨道可配备扁平电缆电气设备。含有一条以上曲线的系统则需配备导电轨电气设备。

其他先进部件如:转盘、交换器和联锁装置也可应用于PROSYSTEM® 葫芦轨道。 

            

联系我们 !

 ERIKKILA                 上海办事处   

+86 (0) 21 6090 1093
sales@erikkila.com

中国上海市                中山西路1919号     北科大厦 1110室