SPARTAN®+ 门式和半门式起重机

半门式起重机是必须搭建支持柱的环境下的理想解决方案。例如,工厂车间场地中央。起重机的一端用支撑臂或支持柱支撑在墙边,另一端靠一对支持柱或带滚动轮的腿支撑。通常在地板上会安装一条轨道,但也可为其安装轮子以便在混凝土地面上移动。

门式起重机应用于在空中无法搭建起重机轨道的情况。门式起重机的轨道搭建在地面或当向装载区移动灵活时,搭建在地水准面上。

位于工厂院子中的一台门式起重机 :

位于厂房里的一台半门式起重机 :

            

联系我们 !

 ERIKKILA                 上海办事处   

+86 (0) 21 6090 1093
sales@erikkila.com

中国上海市                中山西路1919号     北科大厦 1110室